Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Условия и ред за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) до „Сидая Фарма България“ ЕООД

1. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Регламентиране подаването и разглеждането на подадени сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

2. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Дружеството – „Сидая Фарма България“ ЕООД

3. Закона – Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

4. ОБХВАТ
Тази Процедура е приложима за всички служители, както и за всички лица, имащи качеството на „сигнализиращо“ лице по смисъла на закона.

5. ОТГОВАРЯЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА
Специалист труд и работна заплата

6. ПРОЦЕДУРА

6.1 Кой може да подаде сигнал?

• настоящи или бивши работници и служители;
• лица, работещи по граждански договор;
• лица, упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност;
• доброволци и стажанти;
• изпълнители, подизпълнители или доставчици;
• кандидати за работа, участвали в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получили в това качество информация за нарушение
• лица, които подават сигнали за нарушения, станали им известни в работен контекст

6.2. За какво може да се подаде сигнал?

За нарушения на българското и европейското законодателство в различни области, сред които:
• обществените поръчки;
• общественото здраве;
• безопасността на транспорта;
• защитата на потребителите;
• защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
• сигурността на мрежите и информационните системи;
• нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми;
• извършено престъпление от общ характер;
• трудовото законодателство;
• законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба;
• правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания и др. области, посочени в ЗЗЛПСПОИН.
Не се разглеждат сигнали за нарушения, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, както и сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.

6.2. Ред за подаване на сигнал
6.2.1 Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. След получаване на сигнала, служителят, отговарящ за разглеждането му, го регистрира като вписва изискуемите данни за сигнала в непубличния Регистър за сигнали, поддържан от Дружеството съгласно ЗЗЛПСПОИН. Не се образува производство по анонимни сигнали.
6.2.2. Писменият сигнал се подава лично или чрез препоръчана поща на адреса на Дружеството или чрез електронна поща, като се попълва формуляр по образеца, утвърден от Комисията за защита на личните данни (достъпен на интернет страницата на Комисията и интернет страницата на Дружеството), който съдържа най-малко следните данни:
1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
6.2.3. Устният сигнал се подава по телефона, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, уговорена в подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.
Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
6.2.4. В случай че сигналът не отговаря на изискванията, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН във връзка с дейността на Дружеството и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.
6.2.5. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, потвърждава получаването на сигнал в срок от 7 дни след получаването му и предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.
6.2.6. След получаване на сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:
• поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;
• изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът, или приема писмените му обяснения и събира и оценява посочените от него доказателства;
• предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
• предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.
В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:
• организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала;
• предлага предприемане на конкретни мерки от Дружеството с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
• насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
• препраща сигнала на Комисията за защита на личните данни при необходимост от предприемане на действия от нейна страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително.
6.2.7. Последващи действия
• въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, Дружеството предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
Проверката се прекратява в следните случаи:
а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия, като приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по ЗЗЛПСПОИН по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;
б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;
в) когато се установят данни за извършено престъпление, в който случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.
В случаите на прекратяване на проверката в случаите по б. „а“ или б. „б“ по-горе, подателят на сигнала може да подаде сигнал до Комисията за защита на личните данни.
Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, съобщава окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите, на подателя на сигнала и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита по ЗЗЛПСПОИН.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на този закон и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Сигнал може да бъде подаден чрез канал за вътрешно или външно подаване на сигнал или и по двата начина. За повече информация – виж точка 8.

7. ДАННИ ЗА КОНТАКТ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СИГНАЛИ

Отговорен служител за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали:
име: Надежда Турлакова
адрес: в гр. София, бул. „България“ №118
адрес на електронна поща: NTurlakova@sidayapharma.com телефон: +359882915834

8. Данни за контакт с националния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни:
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg.

ФОРМУЛЯР ЗА СВАЛЯНЕ